Codul MySMIS al apelului: PRC/122/PRC_P3/OP2/RSO2.7/PRC_A28

Perioada de depunere a proiectelor: 20.08.2023 ora 10:00 – 20.07.2024 ora 10:00

Apelul este de tip necompetitiv cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare

Bugetul alocat apelului de proiecte este de 88.475.521 euro

Solicitanți eligibili:

 • Unități administrativ-teritoriale municipii, definite conform Codului administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată 
 • Unități administrativ-teritoriale în parteneriat, cu lider de parteneriat unitatea administrativ teritorială municipiu.

Parteneri eligibili pot fi Unități administrativ-teritoriale: orașe/municipii/comune din zona funcțională urbană (ZUF)/zona metropolitană (ZM)

Activități eligibile

Activități aferente activității de bază

Activități de tip A- Infrastructură verde și albastră

 • Intervenții ce vizează crearea și sau extinderea coridoarelor verzi la nivelul zonelor urbane și care contribuie la creșterea rezilienței și sustenabilității zonelor urbane din Regiunea Centru
 • Intervenții ce contribuie la conservarea biodiversității urbane prin amenajări de maluri în zonele urbane
 • Construcția/modernizarea/extinderea spațiilor verzi, așa cum sunt ele definite în legislația în vigoare (parcuri, păduri urbane, grădini urbane) din zonele urbane/ zonele urbane funcționale din Regiunea Centru 

Activități de tip B- Reabilitarea siturilor industriale și a terenurilor contaminante

 • Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din interiorul zonelor urbane ale Regiunii Centru transformarea și pregătirea pentru alte utilizări. (de exemplu, pregătirea terenului în scopul dezvoltării unor infrastructuri sociale/ activități socio-culturale etc) 

Activități de tip C- Reabilitarea siturilor industriale și a terenurilor contaminate, care respectă criteriile de eficiență (pentru aceste categorii de lucrări se va atașa un deviz pe obiect)

 • Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din interiorul zonelor urbane ale Regiunii Centru transformarea lor în absorbant natural de carbon (spații verzi, păduri etc.)

Activități de tip D- activități auxiliare investiției

 • ca parte a proiectelor, în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului, sunt eligibile activități auxiliare ce asigură buna funcționare a acestor spații (alei, trasee pentru biciclete, mobilier urban confecționat din materiale prietenoase cu mediu etc), inclusiv utilități și inovații tehnologice de tipul soluțiilor bazate pe natură ori soluții care contribuie la buna gestionare a spațiilor verzi existente sau nou construite (de ex. soluții inovative de irigații) și care permit reducerea amprentei ecologice a componentei antropice și au impact pozitiv asupra biodiversității urbane din Regiunea Centru, contribuind la îmbunătățirea condițiilor de viață la nivel regional.

Activități conexe activității de bază:

Activități de tip E- Creșterea capacității administrative a beneficiarilor

 • Activități de planificare, elaborare de planuri/strategii/studii teritoriale la nivel de UAT/ZUF/ZM, în baza planurilor urbanistice locale, care să identifice nevoile unei zone și investițiile necesare pentru conservarea biodiversității urbane și/sau dezvoltarea infrastructurii verzi/albastre ca parte a proiectelor promovate și în corelare cu SIDU
 • Activități de animare și conștientizare a populației privind protejarea naturii și conservarea biodiversității în zonele urbane ca parte a proiectelor promovate
 • Activități specifice de cooperare interregională și transnațională (vizite de studiu, programe de tip peer-to-peer, participarea activă în rețele/inițiative de cooperare europene (LIFE acțiuni urbane inovatoare LIFE VEG-GAP, Rețeaua de Dezvoltare Urbană 2021-2027, inițiative sub egida New European Bauhaus etc.) și integrarea în proiecte a unor bune practici identificate în alte regiuni europene care adaptate nevoilor locale pot contribui la atingerea obiectivelor asumate prin acest OS

Activități de tip F

 • Activități de proiectare și consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și managementul implementării proiectului, auditul financiar al proiectului, informare și publicitate

Documente suport