Codul MySMIS al apelului: PRC/44/PRC_P6/OP4/RSO4.2/PRC_A10

Perioada de depunere a proiectelor: 20.08.2023 ora 10:00 – 20.12.2023 ora 10:00

Apelul de proiecte este de tip competitiv cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare

Bugetul alocat apelului de proiecte este de 13.893.039 euro

Solicitanți eligibili:

  • Unități administrativ-teritoriale aflate pe teritoriul Regiunii Centru (județele: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu) atât din mediul rural, cât și din mediul urban
  • Parteneriatele între categoriile enumerate mai sus cu unitatea de învățământ subiect a cererii de finanțare, dacă aceasta are personalitate juridică, sau unitatea de învățământ cu personalitate juridică la care aceasta este arondată. 

Apelul vizează numai unitățile de învățământ de stat

Activități eligibile

Activități aferente activității de bază:

  • Construirea/extinderea/reabilitarea/modernizarea și dotarea unităților de învățământ, inclusiv cu echipamente digitale pentru desfășurarea activităților atât online, cât și cu prezență fizică (ludoteci, biblioteci, spații de recreere interioare/exterioare, spații de dormit, vestiare, sala de mese, bucătărie, spălătorie etc.) care contribuie la creșterea accesului și a participării la educația timpurie, fără a se limita la acestea. Pot fi incluse și investiții în împrejmuire, iluminat exterior, alei pietonale sau alte investiții care contribuie la creșterea accesului și siguranței beneficiarilor, investiții care se vor executa pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparținând obiectivului de investiții, inclusiv lucrări/dotări pentru accesibilizarea unităților de învățământ și adaptarea lor la nevoile copiilor cu dizabilități sau copiilor cu alte cerințe speciale. 
  • Îmbunătățirea eficienței energetice în clădirile reabilitate sau modernizate prin obligativitatea realizării de investiții, în limita a maxim 20% din valoarea eligibilă a proiectului, care să ducă la îmbunătățirea performanțelor energetice a/ale clădirii/clădirilor prin scăderea cu cel puțin 30% a consumului de energie sau reducerea cu cel puțin 30% a emisiilor de gaze cu efect de seră. Această condiție nu se aplică construcțiilor noi.

Activități conexe activității de bază

  • Activități de tip FSE+ care vin în sprijinul atingerii obiectivului specific al priorității și se înscriu în obiectivele și scopul acțiunii
  • Activități de cooperare teritorială cu implicarea a cel puțin unui partener dintr-un stat membru al UE sau țări nemembre UE aflate în SUERD
  • Activități de proiectare și consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și managementul implementării proiectului, auditul financiar al proiectului, informare și publicitate.

Documente suport