Codul MySMIS al apelului: PRC/45/PRC_P6/OP4/RSO4.2/PRC_A15

Perioada de depunere a proiectelor: 21.08.2023 ora 12:00 – 14.01.2024 ora 12:00

Apelul de proiecte este de tip competitiv cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare.

Bugetul alocat apelului de proiecte este de 10.995.720 euro.

Solicitanți eligibili:

  • Instituții de învățământ superior de stat acreditate aflate pe teritoriul Regiunii Centru

Activități eligibile

Activități aferente activității de bază:

  • Construirea/extinderea/reabilitarea/modernizarea și dotarea spațiilor educaționale, inclusiv cu echipamente digitale pentru desfășurarea activităților atât online, cât și cu prezență fizică
  • Construirea/extinderea/reabilitarea/modernizarea și dotarea spațiilor de cazare, cantine și alte facilități, accesibilizarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități, măsuri de incluziune în educație a elevilor cu CES etc.
  • Îmbunătățirea eficienței energetice în clădirile reabilitate sau modernizate prin obligativitatea realizării de investiții, în limita a maxim 12% din valoarea eligibilă a proiectului, care să ducă la îmbunătățirea performanțelor energetice a/ale clădirii/clădirilor prin scăderea cu cel puțin 30% a consumului de energie sau reducerea cu cel puțin 30% a gazelor cu efect de seră

Activități conexe activității de bază

  • Activități de tip FSE+ care vin în sprijinul atingerii obiectivului specific al priorității și se înscriu în obiectivele și scopul acțiunii
  • Activități de cooperare teritorială cu implicarea a cel puțin unui partener dintr-un stat membru al UE sau țări nemembre UE aflate în SUERD
  • Activități aferente serviciilor de proiectare și consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și managementului implementării proiectului, auditului financiar al proiectului, informării și publicității

Documente suport