Codul MySMIS al apelului: PRC/53/PRC_P7/OP4/RSO4.6/PRC_A7

Perioada de depunere a proiectelor: 02.09.2023 ora 12:00 – 02.02.2024 ora 12:00

Apelul este de tip competitiv cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare.

Bugetul alocat apelului de proiecte este de 15.140.716 euro

Solicitanți eligibili:

 • Unități administrativ-teritoriale de bază, din mediul rural din regiunea Centru
 • Unități administrativ-teritoriale – județ din regiunea Centru

Parteneriate între:

 • UAT comună și / sau UAT județ din regiunea Centru, pe de o parte, și Unități de cult și/sau Organizații neguvernamentale (persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial) – asociații și fundații constituite în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații cu modificările și completările ulterioare, inclusiv filiale (cu personalitate juridică) ale asociațiilor și fundațiilor internaționale recunoscute în conformitate cu legislația în vigoare în România, pe de altă parte
 • UAT comună  și UAT județ

În cadrul parteneriatelor, este obligatoriu ca unitățile administrativ-teritoriale să dețină calitatea de lider de parteneriat

Cu titlu de excepție, liderul de parteneriat poate fi ONG / unitate de cult în situația în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • unitatea de cult / ONG deține dreptul real asupra imobilului (obiectivului de patrimoniu) vizat de investiție, în conformitate cu prevederile ghidului   
 • în parteneriat este inclusă Unitatea Administrativ Teritorială pe teritoriul căreia este situat obiectivul de patrimoniu

Activități eligibile

 • Activități aferente activității  de bază

I. Intervenții vizând infrastructura

I. A. Activități vizând conservarea, protecția și valorificarea durabilă a siturilor / monumentelor de patrimoniu cultural UNESCO și de clasă A din mediul rural:

 • Restaurarea, reabilitarea, consolidarea, conservarea și punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu UNESCO și de clasă A, care includ, fără a se limita la:
  • Restaurarea, reabilitarea, consolidarea, conservarea monumentului / obiectivului de patrimoniu
  • Restaurarea, protecția, conservarea  picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare, stucaturilor, iconostaselor etc.;
  • Restaurarea și remodelarea plasticii fațadelor;
  • Restaurarea,  protecția, conservarea unor dotări specifice, cu valoare de patrimoniu (de ex. mobilier specific, orgă, altar, etc.);
  • Dotări interioare (utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu / fără montaj și dotări pentru asigurarea condițiilor de climatizare, siguranță la foc, antiefracție);
  • Asigurarea iluminatului interior și exterior; asigurarea iluminatului arhitectural al monumentului care face obiectul investiției; 
  • Amenajări și dotări pentru expunerea, protecția și punerea în valoare a patrimoniului mobil și imobil.
 • Reabilitarea, conservarea și punerea în valoare a unor elemente din situri de patrimoniu cultural UNESCO. Intervențiile pot viza, după caz, inclusiv dotarea cu mobilier urban, amenajarea spațiilor verzi (inclusiv plantare de arbori) în interiorul siturilor și pregătirea lor pentru evenimente culturale artistice și meșteșugărești (scenă spectacole/ amfiteatru în aer liber, etc.).

I. B. Activități complementare / auxiliare investiției de bază includ lucrări de intervenție/activități aferente investiției de bază: construcțiile, instalațiile și dotările (utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu / fără montaj, dotări, active necorporale).

Activități conexe activității de bază:

II. Activități soft care vizează realizarea obiectivului specific privind contribuția turismului și culturii la dezvoltarea economică, integrarea socială și inovarea socială, activități de marketing și promovare turistică a obiectivului / sitului, activități de digitalizare a obiectivului de patrimoniu vizat de investiție și  activități de creștere a capacității administrative.

II. A. Activitățile de tip soft privind dezvoltarea economică, integrarea socială și inovarea socială vor fi legate de infrastructura care face obiectul cererii de finanțare și pot include, fără a se limita la:

 • activități de promovare a diversității culturale și de facilitare a accesului la cultură,
 • activități care vizează modele inovatoare de implicare a comunității sau inovare socială,
 • activități care încurajează integrarea comunităților defavorizate și, după caz, ocuparea forței de muncă a persoanelor din medii vulnerabile,
 • activități de implicare a comunității locale și a altor părți interesate relevante – de ex. IMM sau ONG active în zonă – într-o manieră participativă

II. B Activități de digitalizare a obiectivului de patrimoniu vizat de investiție. Activitățile de acest tip sunt obligatorii și vor include cel puțin reconstrucția digitală (digitizarea) obiectivului de patrimoniu. Complementar reconstrucției digitale a monumentului / sitului se pot realiza și alte activități de digitalizare (enumerarea nu este exhaustivă):

 • Scanarea 3D laser a obiectivelor și utilizarea rezultatului pentru crearea unui tur virtual  3D al sitului sau monumentului; scanarea unor documente/cărți vechi din zona respectivă și oferirea accesului specialiștilor / cercetătorilor la acestea, crearea unei colecții digitale de tip open acces cu obiecte si documente conexe obiectivului de patrimoniu, ,  precum și alte activități de digitalizare a obiectivului de patrimoniu în vederea promovării acestuia.
 • Crearea aplicațiilor de tip tur virtual 3D, aplicații de realitate augmentată sau mixtă care să prezinte sub forma unui story-telling informații relevante despre obiectivul de patrimoniu si evenimentele asociate cu acesta
 • Aplicații software care sa faciliteze accesul la obiectivul de patrimoniu in format digital
 • Crearea / utilizarea de aplicații pentru dispozitive mobile pentru vizitarea obiectivului / sitului în aer liber, sisteme care au ca scop realizarea unui tur virtual, etc.
 • Sisteme de ghidaj al vizitării sitului (sistem de ghidaj al vizitatorilor prin coduri QR și audio ghiduri)

II.C Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului / sitului de patrimoniu vizat de intervenție, și, după caz, a activităților soft propuse

II.D Activități de creștere a capacității administrative (inclusiv de cooperare transfrontalieră și transnațională), care pot include:

 • Activități de consultanță în planificare / elaborare de planuri / strategii, care să identifice nevoile specifice și posibilitățile de valorificare a activelor de patrimoniu existente pentru îmbunătățirea vieții comunității, ca parte a proiectelor promovate și în corelare cu strategiile de dezvoltare locală și regională
 • Activități de instruire / formare pentru animarea și conștientizarea populației privind necesitatea protejării și valorificării patrimoniului cultural (de ex. campanii de conștientizare, întâlniri cu grupuri de actori locali, etc.)
 • Activități de cooperare transfrontalieră și transnațională, inclusiv cu parteneri din statele care compun regiunea Dunării

III. Activități aferente serviciilor de:

 • proiectare și consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și managementul implementării proiectului;
 • auditul financiar al proiectului;
 • informare și publicitate

ATENȚIE! Pentru a fi eligibile, proiectele propuse spre finanțare vor include obligatoriu: activități vizând infrastructura, de tipul celor menționate la punctul I.A și, complementar acestora, activități soft de tipul celor menționate la punctele II.A, II.B (cel puțin activitatea de digitizare a obiectivului de patrimoniu), II.C  și, după caz, activități aferente serviciilor descrise la punctul III.

Documente suport