ADR Centru, în calitatea sa de Autoritate de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), lansează în consultare publică Ghidurile Solicitantului pentru următoarele priorități de investiții

  • Prioritatea de investiții 3 “O regiune cu comunități prietenoase cu mediul”- obiectivul specific “Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră”, acțiunea B “Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice”.
  • Prioritatea de investiții 4 ”O regiune cu mobilitate urbană durabilă”- obiectivul specific “Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon”, acțiunea 1 “Dezvoltarea mobilității urbane durabile în Municipiile Regiunii Centru (inclusiv Zone Metropolitane și Zone Funcționale Urbane)”
  • Prioritatea de investiții 5 ”O regiune accesibilă” – obiectivul specific “Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere”, acțiunea 1 “Investiții în modernizarea infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T”.
  • Prioritatea de investiții 6 ” O regiune educată”- obiectivul specific “Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online”, acțiunea 3 “Creșterea relevanței învățământului terțiar”.

Consultarea publică se va derula pe o perioadă de 30 zile calendaristice. Observațiile și propunerile pot fi formulate prin completarea documentului pus la dispoziție și transmiterea acestuia prin e-mail, la adresa programe@adrcentru.ro, pâna la data de 02.03.2023.

Ghidurile solicitantului pot fi consultate [aici]

Toate observațiile, propunerile și comentariile vor fi analizate și luate în considerare în procesul de definitivare a ghidurilor specifice și lansare a apelului de proiecte.