PROGRAMUL ”REGIUNEA CENTRU”

Viziunea strategică a PR Centru este ca Regiunea Centru să devină o regiune mai curată, atractivă pentru locuitorii săi și turiști, cu o economie competitivă bazată pe cunoaștere și inovare în care grija pentru mediu și utilizarea rațională și durabilă a resurselor să fie o prioritate. Aceasta este în concordanță cu și contribuie la obiectivele stabilite în PDR Centru 2021-2027 și RIS 3 Centru. PR Centru este structurat pe 9 priorități de intervenție:

P1 O REGIUNE COMPETITIVĂ PRIN INOVARE ȘI ÎNTREPRINDERI DINAMICE PENTRU O ECONOMIE INTELIGENTĂ

Care vizează valorificarea potențialului inovativ existent în domeniile RIS3, prin sprijinirea structurilor de CDI și TT care să permită inovarea și transferul de tehnologie către firme, susținerea întregului ciclu de inovare la nivel de întreprindere și modernizarea industrială la nivelul IMM coroborat cu susținerea structurilor de sprijinire a afacerilor

P2 O REGIUNE DIGITALĂ

Care își propune dezvoltarea serviciilor publice digitale și interoperabilitatea acestora în vederea îmbunătățirii interacțiunii cu cetățenii și mediul economic, precum și creșterea gradului de digitalizare în întreprinderi .

P3 O REGIUNE CU COMUNITĂȚI PRIETENOASE CU MEDIUL

Urmărește creșterea calității vieții locuitorilor prin îmbunătățirea performanței energetice a fondului de clădiri publice și rezidențiale și prin investiții în infrastructura verde și albastră, contribuind la dezvoltarea ecosistemelor urbane.

P4 O REGIUNE CU MOBILITATE URBANA DURABILA

Urmărește creșterea calității vieții locuitorilor prin dezvoltarea unei mobilități urbane durabile, bazate pe PMUD, modernizarea și decarbonizarea transportului public, stimularea transportului nemotorizat și electric și digitalizarea sistemelor de trafic.

P5 O REGIUNE ACCESIBILĂ

Prin care se dorește conectarea zonelor mai puțin dezvoltate și a zonelor izolate la rețeaua TEN-T, în corelare cu investițiile anterioare, dar și cu cele de la nivel național din domeniul conectivității. Se urmărește și decongestionarea traficului din marile aglomerări urbane pentru a putea contribui la implementarea PMUD.

P6 O REGIUNE EDUCATĂ

Urmărește susținerea comunităților locale pentru asigurarea accesului egal al copiilor și elevilor la infrastructura și serviciile de îngrijire și educație, asigurarea unei educații de calitate și incluzivă în special pentru grupurile dezavantajate și asigurarea relevanței competențelor pentru piața muncii.

P 7 O REGIUNE CU TURISM SUSTENABIL

Urmărește dezvoltarea comunităților, în special a celor din mediul rural prin punerea în valoare a potențialului lor turistic natural și cultural, dar și creșterea calității infrastructurii și programelor de educație formală și non-formală.

P8 O REGIUNE ATRACTIVĂ

Are ca obiectiv dezvoltarea urbană integrată în funcție de nevoile fiecărei categorii de municipii și orașe, regenerarea spațiilor urbane ținând seama de prioritățile stabilite prin SIDU, precum și valorificarea potențialului economic al turismului și al patrimoniului cultural din zonele urbane.

P9 „ASISTENȚĂ TEHNICĂ”

Urmărește asigurarea funcționării sistemului de management și control al PR Centru precum și sprijinirea AM PR Centru pentru implementarea diferitelor etape ale Programului.

PROGRAMUL „REGIUNEA CENTRU” 2021-2027, versiunea finală (aprobat de Comisia Europeană)

Istoric Program Regiunea Centru 2021-2027

Documente suport