PROGRAMUL ”REGIUNEA CENTRU”

Viziunea strategică a PR Centru este ca Regiunea Centru să devină o regiune mai curată, atractivă pentru locuitorii săi și turiști, cu o economie competitivă bazată pe cunoaștere și inovare în care grija pentru mediu și utilizarea rațională și durabilă a resurselor să fie o prioritate. Aceasta este în concordanță cu și contribuie la obiectivele stabilite în PDR Centru 2021-2027 și RIS 3 Centru. PR Centru este structurat pe 9 priorități de intervenție:

P1 O REGIUNE COMPETITIVĂ PRIN INOVARE ȘI ÎNTREPRINDERI DINAMICE PENTRU O ECONOMIE INTELIGENTĂ care vizează valorificarea potențialului inovativ existent în domeniile RIS3, prin sprijinirea structurilor de CDI și TT care să permită inovarea și transferul de tehnologie către firme, susținerea întregului ciclu de inovare la nivel de întreprindere și modernizarea industrială la nivelul IMM coroborat cu susținerea structurilor de sprijinire a afacerilor

OS 1.1. Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate/ OS 1.4. Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat

Acțiunile vizează consolidarea capacității regionale de CDI și dezvoltarea conexiunilor între mediul de CD, afaceri și societate, pentru a crea produse, procese, practici, metode sau servicii noi sau îmbunătățite, în concordanță cu RIS3.

Acțiunea 1.1: Dezvoltarea structurilor CDI și TT în folosul întreprinderilor

 • 1.1.1 Dezvoltarea capacităților publice de CDI și TT- alocare totală: 23,110,297.65 euro
 • 1.1.2 Dezvoltarea capacităților private de CDI de la nivelul întreprinderilor- alocare totală: 15,406,865.88 euro

Acțiunea 1.2: Dezvoltarea conexiunilor și sinergiilor, crearea de rețele între întreprinderi, centre de CD și sectorul învățământului superior, integrarea în rețele de inovare și cunoaștere, în relație cu sectoarele / ariile RIS regionale

 • 1.2.1 Participarea IMM-urilor și organizațiilor de CDI în structuri, parteneriate și programe de colaborare- alocare totală: 10,389,054.12 euro
 • 1.2.2 Clustere inovative- alocare totală: 11,664,903.53 euro

Acțiunea 1.3: Întreprinderi inovative pentru o regiune inovativă

 • 1.3.1 Trecerea de la idee la piață- alocare totală: 8,748,398.82 euro
 • 1.3.2 Parteneriate pentru inovare – alocare totală: 21,946,128.24 euro
 • 1.3.3 Platforma pilot de inovare deschisa – alocare totală: 1,764,705.88 euro

OS 1.3. Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM -urilor, inclusiv prin investiții productive / OS 1.4 Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat

Acțiunea 1.4: Creșterea IMM prin investiții, modernizare industrială, avans tehnologic și o economie regională sustenabilă

 • 1.4.1 Investiții tehnologice în IMM- alocare totală: 81,016,705.88 euro
 • 1.4.2 Scale up pentru start-up-uri și microîntreprinderi- alocare totală: 27,607,117.65 euro

Actiunea 1.5: Structuri de sprijin pentru dezvoltare IMM

 • 1.5.1 Incubatoare și acceleratoare de afaceri– alocare totală: 19,471,944.71 euro
 • 1.5.2 Parcuri industriale în domenii RIS3 – alocare totală: 12,981,296.47 euro

P2 O REGIUNE DIGITALĂ care își propune dezvoltarea serviciilor publice digitale și interoperabilitatea acestora în vederea îmbunătățirii interacțiunii cu cetățenii și mediul economic, precum și creșterea gradului de digitalizare în întreprinderi .

OS 1.2. Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice /OS 1.4 Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat

Acțiunea 2.1 Comunități digitale pentru o regiune inteligentă

 • 2.1.1 Comunități digitale pentru o regiune inteligentă – alocare totală: 47,152,304.24 euro
 • 2.1.2 Platformă regională pilot open innovation în domeniul smart-city – alocare totală: 1,764,705.88 euro

Actiunea 2.2 Întreprinderi digitale pentru o economie avansată – sectoarele de specializare inteligentă- alocare totală: 32,014,709.88 euro

P3 O REGIUNE CU COMUNITĂȚI PRIETENOASE CU MEDIUL urmărește creșterea calității vieții locuitorilor prin îmbunătățirea performanței energetice a fondului de clădiri publice și rezidențiale și prin investiții în infrastructura verde și albastră, contribuind la dezvoltarea ecosistemelor urbane.

OS 2.1. Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Acțiunea 3.1 Eficiență energetică în clădiri rezidențiale – alocare totală: 22,352,941.18 euro

Acțiunea 3.2 Eficientă energetică în clădiri publice – alocare totală: 72.490.588 euro

OS 2.7. Intensificare acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare

Acțiunea 3.3 Investiții în infrastructură verde și albastră în mediul urban regional – apel pentru municipii – alocare totală: 88,344,175 euro

Acțiunea 3.4 Investiții în infrastructură verde și albastră în mediul urban regional – apel pentru orașe – alocare totală: 25,889,060 euro

P4 O REGIUNE CU MOBILITATE URBANA DURABILA urmărește creșterea calității vieții locuitorilor prin dezvoltarea unei mobilități urbane durabile, bazate pe PMUD, modernizarea și decarbonizarea transportului public, stimularea transportului nemotorizat și electric și digitalizarea sistemelor de trafic.

OS 2.8. Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon

Acțiunea 4.1 Dezvoltarea mobilității urbane durabile în municipiile Regiunii Centru – alocare totală: 180,771,484.55 euro

Acțiunea 4.2 Dezvoltarea mobilității urbane durabile în orașele Regiunii Centru – – alocare totală: 53,011,162.51 euro

P5 O REGIUNE ACCESIBILĂ prin care se dorește conectarea zonelor mai puțin dezvoltate și a zonelor izolate la rețeaua TEN-T, în corelare cu investițiile anterioare, dar și cu cele de la nivel național din domeniul conectivității. Se urmărește și decongestionarea traficului din marile aglomerări urbane pentru a putea contribui la implementarea PMUD.

OS 3.2. Dezvoltarea și ameliorarea unei mobilități naționale, regionale și locale sustenabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere

Acțiunea 5.1 Investiții în modernizarea infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T – alocare totală: 152,941,176.47 euro

Acțiunea 5.2 Decongestionarea și fluidizarea traficului în zonele de acces din municipiile reședință de județ – alocare totală: 44,705,882.35 euro

P6 O REGIUNE EDUCATĂ urmărește susținerea comunităților locale pentru asigurarea accesului egal al copiilor și elevilor la infrastructura și serviciile de îngrijire și educație, asigurarea unei educații de calitate și incluzivă în special pentru grupurile dezavantajate și asigurarea relevanței competențelor pentru piața muncii.

OS 4.2. Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Acțiunea 6.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu

 • 6.1.1 Creșterea gradului de participare la nivelul învățământului anteprescolar si prescolar– alocare totală: 13,893,039.00 euro
 • 6.1.2 Creșterea gradului de participare la nivelul învățământului primar si secundar – alocare totală: 42,184,466.00 euro

Acțiunea 6.2 Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic- alocare totală: 23,885,959.00 euro

Acțiunea 6.3 Creșterea relevanței învățământului terțiar – universități- alocare totală: 13,213,373.00 euro

P 7 O REGIUNE CU TURISM SUSTENABIL urmărește dezvoltarea comunităților, în special a celor din mediul rural prin punerea în valoare a potențialului lor turistic natural și cultural, dar și creșterea calității infrastructurii și programelor de educație formală și non-formală.

OS 4.6. Creșterea rolului culturii și al turismului sustenabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială

Acțiunea 7.1 Dezvoltarea durabilă a comunităților rurale prin punerea în valoare a potențialului lor turistic natural și cultural

 • 7.1.1 Interventii in conservarea, protecția și valorificarea durabilă a siturilor /monumentelor de patrimoni cultural UNESCO și de clasă A – alocare totală: 15,449,710.59 euro
 • 7.1.2 Interventii destinate protejarii și valorificarea în scop turistic a patrimoniului natural și a resurselor balneare – alocare totală: 7,387,760.00 euro

Actiunea 7.2 Creșterea incluziunii sociale a copiilor și tinerilor prin dezvoltarea activelor turistice publice și a serviciilor turistice adresate lor – alocare totală: 8,061,950.59 euro

P8 O REGIUNE ATRACTIVĂ – are ca obiectiv dezvoltarea urbană integrată în funcție de nevoile fiecărei categorii de municipii și orașe, regenerarea spațiilor urbane ținând seama de prioritățile stabilite prin SIDU, precum și valorificarea potențialului economic al turismului și al patrimoniului cultural din zonele urbane.

OS 5.1. Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane

Acțiunea 8.1 Dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din municipiile Regiunii Centru – apel municipii- alocare totală: 143,535,217.65 euro

Acțiunea 8.2 Dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din orașele Regiunii Centru – apel orașe- alocare totală: 41,830,465.88 euro

P9 „ASISTENȚĂ TEHNICĂ” – urmărește asigurarea funcționării sistemului de management și control al PR Centru precum și sprijinirea AM PR Centru pentru implementarea diferitelor etape ale Programului.

Activitățile sprijinite prin intermediul priorității de Asistență Tehnică vor contribui la implementarea eficientă a PR, pe de o parte prin formarea unui personal specializat și asigurarea stabilității acestuia și, pe de altă parte, prin sprijinirea beneficiarilor în a înțelege și respecta cerințele programului, în a pregăti
proiecte mature și de a le implementa eficient, precum și prin creșterea capacității administrative a beneficiarilor.

Istoric Program Regiunea Centru 2021-2027

Documente suport