Comitetul de Monitorizare pentru Programul „Regiunea Centru” sau CM PR Centru este structura regională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a Programului „Regiunea Centru”. CM PR Centru are rolul de a asigura eficacitatea și calitatea implementării programului 

Comitetul are în componență 33 de membri, din partea autorităților publice naționale, regionale, mediului economic, social, academic și societății civile.

In exercitarea atribuțiilor care îi revin, Comitetul de monitorizare examinează

  • progresele înregistrate în ceea ce privește implementarea programului și realizarea obiectivelor de etapă și a țintelor; 
  • contribuția programului la abordarea provocărilor identificate în recomandările relevante specifice fiecărei țări, care au legătură cu implementarea programului; 
  • progresele înregistrate cu privire la efectuarea evaluărilor, la sinteza evaluărilor și la orice acțiuni ulterioare constatărilor; 
  • îndeplinirea condițiilor favorizante și aplicarea acestora pe întreg parcursul perioadei de programare; 

  și  aprobă

  • metodologia și criteriile folosite pentru selectarea operațiunilor, inclusiv orice modificări ale acestora, după consultarea Comisiei; 
  • raportul final privind performanța PR Centru; 
  • planul de evaluare și orice modificare a acestuia; 
  • orice propunere de modificare a PR Centru, formulată de Autoritatea de Management, inclusiv cu privire la transferuri.

Reuniuni CM PR Centru

Selecție parteneri CM PR Centru

Documente suport