În zilele de 28 și 29 februarie 2024, municipiul Brașov a fost gazda reuniunii de lucru a Comitetului de Monitorizare pentru Programul ”Regiunea Centru” (CM PR Centru), în cadrul unui eveniment organizat de ADR Centru, în calitate de Autoritate de Management a Programului ”Regiunea Centru” 2021-2027 (PR Centru). Peste 30 de membri titulari, supleanți și observatori ai acestui for partenerial cu rol decizional strategic în procesul de implementare al Programului au participat fizic la discuții, în timp ce alți participanți s-au implicat în dezbateri de la distanță, prin sistemul de conferințe online, alături de reprezentanții DG Regio din partea Comisiei Europene.

Lucrările acestei prime sesiuni a CM PR Centru din anul 2024 au debutat cu o analiză a stadiului implementării programului în Regiunea noastră. La nivel regional, sunt lansate 17 apeluri de proiecte, fiind depuse peste 520 proiecte în cadrul Programului ”Regiunea Centru”, a căror valoare totală este de aproximativ 930 milioane euro, fiind solicitate pentru finanțare peste 564 milioane euro. Dintre aceste cereri de finanțare, procesul de contractare a fost demarat pentru patru proiecte destinate investițiilor în infrastructura educațională preșcolară și antepreșcolară, tot pentru patru proiecte privind conservarea, protecția și punerea în valoare a patrimoniului cultural UNESCO și de clasă A din mediul rural, precum și pentru zece cereri de finanțare care vizează îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice. Participanții la lucrările CM PR Centru au fost informați că primul proiect din regiune, pentru construcția unei creșe noi – în comuna Daneș din județul Mureș, cu un buget total de aproape două milioane euro – a fost semnat cu o zi înainte de debutul lucrărilor, urmând ca în perioada imediat următoare să fie contractate și alte  cereri de finanțare.

   ”Sesiunile de lucru ale Comitetului de Monitorizare al PR Centru devin tot mai practice, analizând permanent cu partenerii noștri de la Comisia Europeană modalitatea prin care procesul de implementare a Programului „Regiunea Centru” să se desfășoare cât mai fluent. Urmărim ca deciziile să fie luate transparent și descentralizat, pentru absorbția, în conformitate cu reglementările europene și naționale, a celor peste 1,38 miliarde euro fonduri europene de care dispunem prin program. Cei 33 membri ai acestui Comitet, alături de observatorii desemnați, se asigură că am parcurs corect și complet toate etapele procesului, pentru a implementa în cât mai bune condiții proiectele de dezvoltare. Primul proiect a fost contractat și în scurt timp volumul contractelor semnate va crește, pentru ca în doi ani să vedem rezultate concrete ale acestor finanțări. În octombrie 2023 aveam mai puțin de 20 cereri de finanțare depuse, iar acum numărul acestora a depășit 520 și va continua să crească, pe măsură ce se deschid noi apeluri de proiecte, mai mult de două treimi din bugetul alocat urmând a fi disponibil pentru depunerea cererilor de finanțare. Proiectele bune trebuie să producă repede efecte pozitive în mediul socio-economic din Regiunea Centru”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru și președinte CM PR Centru.

Alte informații

Discuțiile au vizat pregătirea deciziilor CM PR Centru prin care vor fi aprobate metodologiile și criteriile de eligibilitate și selecție pentru cinci acțiuni și intervenții din cadrul PR Centru. Este vorba de două intervenții din cadrul Priorității 1 a PR Centru – O REGIUNE COMPETITIVĂ PRIN INOVARE ȘI ÎNTREPRINDERI DINAMICE PENTRU O ECONOMIE INTELIGENTĂ: Intervenția 1.1.2: ”Dezvoltarea capacităților private de CDI” și Intervenția 1.3.1: ”Trecerea de la idee la piață – sprijin pentru IMM”, de Acțiunea 3.1: ”Eficiență energetică clădiri rezidențiale” din cadrul Priorității 3 – O REGIUNE CU COMUNITĂȚI PRIETENOASE CU MEDIUL; de Intervenția 6.1.2: ”Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu – Învățământul primar și secundar” și de Acțiunea 6.2: ”Creșterea  gradului de participare la învățământul profesional și tehnic”, ultimele două din cadrul Priorității 6 – O REGIUNE EDUCATĂ. Pentru aceste ultime trei acțiuni și intervenții ale PR Centru este vorba de actualizări ca urmare a modificării mecanismului de selecție a proiectelor.

Ședința de la Brașov a CM PR Centru – la care a fost prezentă și doamna Florentina Tăutu, reprezentând Unitatea E2 pentru România și Croația din cadrul DG Regio – a inclus și discuții privind Raportul anual 2023 de implementare a măsurilor de informare şi publicitate PR Centru 2021-2027, dar și asupra unor aspecte tehnice, cu referire la evaluările ex-ante aferente instrumentelor financiare de la nivelul PR Centru, la Foaia de Parcurs (Roadmap) stabilită pentru dezvoltarea capacității administrative aferentă PR Centru, precum și la stadiul realizării condițiilor favorizante aferente Programului.

Pe lângă acestea, au fost prezentate membrilor CM PR Centru trei apeluri din cadrul Programului ”Regiunea Centru”, în vederea analizării metodologiei și criteriilor de eligibilitate și selecție a proiectelor. Este vorba de Intervenția 1.1.1: ”Dezvoltarea capacităților publice de CDI” și Intervenția 1.2.1: ”Participarea IMM-urilor și organizațiilor CDI în structuri, parteneriate și programe de colaborare”, ambele din cadrul Priorității 1 – O REGIUNE COMPETITIVĂ PRIN INOVARE ȘI ÎNTREPRINDERI DINAMICE PENTRU O ECONOMIE INTELIGENTĂ, la care se adaugă Acțiunea 7.2: ”Creșterea incluziunii sociale a copiilor și tinerilor prin dezvoltarea activelor turistice publice și a serviciilor turistice adresate lor”, din cadrul Priorității 7 – O REGIUNE CU TURISM SUSTENABIL.

Un aspect important pentru membrii și observatorii din cadrul CM PR Centru a constat în organizarea de către ADR Centru a unei vizite la cinci proiecte finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Toate obiectivele vizitate sunt localizate în municipiul Brașov și reprezintă investiții implementate de UAT Județul Brașov, UAT Municipiul Brașov și o companie privată. Valoarea totală a acestor proiecte depășește 30 milioane euro. Fondurile europene au fost folosite pentru îmbunătățirea mobilității urbane durabile, căi de acces și terminale de transport, pentru achiziționarea mijloacelor de transport public nepoluante, pentru creșterea calității actului medical prin realizarea unei unități de primire urgențe ultramoderne, dar și pentru integrarea în cel mai plăcut mod în educație a micuților care vor frecventa o nouă creșă ultramodernă într-un cartier al municipiului. Nu în ultimul rând, compania vizitată, care există pe piață de 17 ani,  produce sisteme industriale de încălzire prin infraroșu, iar resursele europene au contribuit la triplarea cifrei de afaceri și dublarea numărului de angajați. Membrii CM PR Centru participanți la aceste vizite au fost unanim de acord că investițiile realizate în perioada 2014-220 pot constitui foarte bune exemple de bune practici pentru cererile de finanțare care se depun în actuala perioadă în cadrul Programului ”Regiunea Centru”.

Ghidurile solicitantului aflate în consultare publică se pot consulta aici:

https://www.regiocentru.ro/apeluri-in-consultare/

Ghidurile solicitantului lansate în vederea depunerii de proiecte se pot consulta aici:

https://www.regiocentru.ro/apeluri-lansate/

Lista membrilor cu drept de vot în CM PR Centru și Regulamentul acestui for pot fi consultate aici:  https://www.regiocentru.ro/comitet-monitorizare/.

Documente suport