Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a finalizat a doua versiune a Programului Operațional Regional 2021-2027 al Regiunii de Dezvoltare CENTRU prin care solicită Comisiei Europene peste 1,18 miliarde euro pentru dezvoltarea Regiunii Centru în perioada 2021-2027. În această nouă formă a documentului, care va fi analizată la nivel regional și național și apoi va fi negociată cu Comisia Europeană, au apărut două noi priorități de investiții față de versiunea anterioară și au fost definite mai clar domeniile de investiții.

Noul Program Operațional Regional al Regiunii Centru va finanța proiectele de dezvoltare și modernizare din mediul urban, depuse de autoritățile publice locale din orașe și municipii, precum și de mediul privat sau unitățile prestatoare de servicii pentru populație. Pentru mediul rural se vor finanța proiecte pentru dezvoltarea turismului balnear și balneoclimatic, dar și investițiile pentru acces egal la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație. 

Versiunea a doua a POR 2021-2027 Regiunea Centru a fost transmisă Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și spre informare Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, dar și către DG REGIO din cadrul Comisiei Europene (CE). Aceste organisme vor analiza modificările transmise, înainte de a înainta această propunere de Program către CE. La îmbunătățirea acestei versiuni experții ADR Centru au cooperat cu specialiști din regiune și au integrat răspunsuri pentru toate comentariile transmise de Comisia Europeană. Echipa de lucru a inclus parteneri regionali din toate categoriile de solicitanți, respectiv reprezentanții autorităților administrației publice locale și unități descentralizate, ai mediului privat și ai organizațiilor neguvernamentale, pentru a propune soluții de finanțare care să răspundă nevoilor locale și regionale. Prima versiune a fost transmisă la Comisia Europeană în octombrie 2020, după ce a primit avizul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, iar la începutul lunii decembrie 2020, s-au primit observațiile Comisiei Europe asupra versiunii respective.

Prin această nouă versiune, Programul Operațional Regional al Regiunii Centru își propune continuarea viziunii strategice privind dezvoltarea regiunii, completând direcțiile, acțiunile și prioritățile din PDR 2014-2020 și implementate prin POR 2014-2020 și alte programe naționale. Viziunea strategică a POR Regiunea Centru 2021-2027 – în concordanță cu viziunea strategică din PDR Centru  2021-2027 şi Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru – este ca Regiunea Centru să devină o regiune mai curată, atractivă pentru locuitorii săi și turiști, cu o economie competitivă bazată pe cunoaștere și inovare în care grija pentru mediu și utilizarea rațională și durabilă a resurselor să fie scopul fiecărui cetățean.

Vrem să avem o regiune dezvoltată inteligent, care să valorifice cât mai multe din oportunitățile pe care le avem, cu atracții urbane și turistice, cu o populație educată, cu medii de lucru și studiu moderne, verde și cu un aer cât mai puțin poluat. Vrem să reducem diferențele de dezvoltare dintre municipii și orașe și trebuie să atragem fonduri care vor asigura creșterea calității vieții cetățenilor. De aceea, POR 2021-2027 Regiunea Centru urmărește ca domeniile și categoriile de solicitanți să fie variate, și să reflecte aspectele identificate în Strategia de Specializare Inteligentă și în Planul de Dezvoltare al Regiunii de nivel regional, din care reies domeniile cele mai atractive și cu potențial mare de dezvoltare economică în regiune. Pentru asta, am pornit de la nevoile rezultate din discuții cu cei ce vor finanțare, de la resursele materiale și umane pe care le avem. În același timp POR Centru 2021-2027 urmărește să se plieze pe prioritățile Comisiei Europene, care a specificat deja orientarea finanțării către domeniile inovative, către acțiunile de protecție a mediului și de reducere a noxelor, către proiectele îndreptate spre beneficiul public. Și, nu în ultimul rând, luăm în considerare și celelalte programe de finanțare ale României sau domeniile în care Guvernul solicită fonduri prin PNRR, pentru a nu dubla finanțarea. Vom colabora în continuare cu toate grupurile țintă din regiune, așteptăm aprobarea Regulamentelor Europene relevante, iar apoi vom finaliza programul și vom obținem aprobarea Comisiei Europene, ca să lansăm cât mai repede ghidurile și condițiile de finanțare”, a declarat domnul Simion Crețu Director General ADR Centru.   

Context:

În conformitate cu documentele naționale aprobate de Guvernul României, Agenția de Dezvoltare Regională Centru va asigura funcția de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional pentru Regiunea Centru 2021-2027, aspecte reflectate și în cadrul Acordului de Parteneriat în curs de negociere cu Comisia Europeană. Programul Operațional Regional pentru Regiunea Centru 2021-2027, este un document strategic de programare care acoperă domeniile: specializare inteligentă și inovare, IMM-uri, digitalizare, eficiență energetică, dezvoltare urbană, mobilitate și conectivitate, biodiversitate, infrastructura educațională, turism și cultură/patrimoniu cultural.

Programul Operațional Regional pentru Regiunea Centru 2021-2027, care face obiectul negocierii cu Comisia Europeană, va fi implementat în conformitate cu prevederile Cadrului Strategic Comun european 2021-2027 și ale Regulamentelor europene aferente. Programul nu prezintă subordonare față alt program operațional pe același sector, dar pot fi identificate legături orizontale și sinergii cu programe operaționale privind alte sectoare la același nivel – PODD, POT, POCID, POCU, POS.

Structura și buget POR 2021-2027 Regiunea Centru, Versiunea 2

Strategia POR 2021-2027 la nivelul Regiunii Centru își propune următoarele priorități:

P 1 – O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă

Buget solicitat pentru finanțarea această prioritate la nivelul Regiunii Centru – 229,99 milioane euro

Prin investițiile propuse a se finanța prin această prioritate se dorește valorificarea potențialului inovativ existent în domeniile de specializare inteligentă, potențial încă insuficient asimilat de firme. Astfel se dorește sprijinirea structurilor de cercetare dezvoltare și transfer tehnologic care să permită inovarea și transferul de tehnologie către firme, dar și susținerea întregului ciclu de inovare la nivel de întreprindere, precum și a modernizării industriale la nivelul firmelor coroborat cu susținerea structurilor de sprijinire a afacerilor.

P 2 – O regiune digitală

Buget solicitat pentru finanțarea această prioritate la nivelul Regiunii Centru – 116,38 milioane euro

Prin investițiile propuse se prevede dezvoltarea serviciilor publice digitale si interoperabilitatea acestora in vederea îmbunătățirii interacțiunii cu cetățenii si mediul economic, dar in același timp si pentru îmbunătățirea activității administrațiilor prin eficientizarea luării deciziilor. De asemenea se propun investiții care sa determine creșterea gradului de digitalizare în întreprinderile din regiune – adoptare soluții digitale avansate pentru producție și administrarea afacerii.

P 3 – O regiune cu comunități prietenoase cu mediul

Buget solicitat pentru finanțarea această prioritate la nivelul Regiunii Centru – 198,72 milioane euro

Aceasta vizează creșterea calității vieții locuitorilor din localitățile Regiunii Centru pe de o parte prin îmbunătățirea performantei energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, iar pe de alta parte prin investiții in infrastructura verde și albastra și în valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor.

P 4 –  O regiune cu orașe dezvoltând mobilitatea urbană durabilă

Buget solicitat pentru finanțarea această prioritate la nivelul Regiunii Centru – 198,72 milioane euro

Aceasta vizează creșterea calității vieții locuitorilor din localitățile Regiunii Centru  prin dezvoltarea unei mobilități urbane durabile, bazate pe PMUD. Modernizarea si decarbonizarea transportului public, stimularea transportului nemotorizat si electric si digitalizarea sistemelor de trafic reprezintă pilonii strategici ai acestei priorități.

P 5 – O regiune accesibilă

Buget solicitat pentru finanțarea această prioritate la nivelul Regiunii Centru – 168,03 milioane euro

Prioritatea urmărește creșterea conectivității zonelor mai puțin dezvoltate si a zonelor izolate la rețeaua TEN-T, ținând seama de investițiile realizate prin programele anterioare si cele propuse pe celelalte priorități ale POR, dar si cele realizate sau preconizate la nivel național in domeniul conectivității. Concentrarea sprijinului către un număr limitat de proiecte prioritate va fi definitorie pentru această prioritate. De asemenea se urmărește si decongestionarea traficului din marile aglomerări urbane pentru a putea contribui la implementarea PMUD-urilor.

P 6 – O regiune educată

Buget solicitat pentru finanțarea această prioritate la nivelul Regiunii Centru – 77,84 milioane euro

Prin intermediul acestei priorități se prevede susținerea comunităților locale pentru asigurarea accesului egal al copiilor și elevilor la infrastructura și serviciile de îngrijire și educație oferite în unitățile de învățământ de la toate nivelurile din Regiunea Centru, inclusiv prin accesibilizarea infrastructurii.

P 7 – O regiune cu turism sustenabil

Buget solicitat pentru finanțarea această prioritate la nivelul Regiunii Centru – 21,26 milioane euro

Este vizată dezvoltarea comunităților de la nivel regional, în special a celor din mediul rural prin punerea în valoare a potențialului cultural, turistic și balnear, dar și creșterea calității infrastructurii și programelor de educație formală și non-formală derulate prin centrele de agrement pentru copii și tineret (tabere școlare) din Regiunea Centru.

P 8 – O regiune atractivă

Buget solicitat pentru finanțarea această prioritate la nivelul Regiunii Centru – 119,81 milioane euro

Prin această prioritate se urmărește dezvoltarea urbană integrată în funcție de nevoile fiecărei categorii de orașe și municipii și regenerarea spațiilor urbane ținând seama de prioritățile stabilite prin SIDU. De asemenea, intervențiile au în vedere valorificarea potențialului economic al turismului și al patrimoniului cultural din zonele urbane.

După finalizarea negocierilor şi aprobarea Programului de către Comisia Europeană, ADR Centru va propune un calendar al lansărilor de apeluri de proiecte şi va publica Ghidul solicitantului pentru fiecare componentă în parte.

Programul Operațional Regional 2021-2027 poate fi consultat pe pagina web a ADR Centru, http://regio-adrcentru.ro/structura-por-2021-2027/